Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

NHỮNG 'VŨ CÔNG' CỦA NATURE DANCE

Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm GreenViet nên đội ngũ cán bộ của trung tâm Nature Dance đồng thời là nhân sự của GreenViet.

Nature Dance được điều hành và định hướng phát triển bởi các thành viên thuộc Hội đồng sáng lập Trung Tâm GreenViet.

Thông tin về HỘI ĐỒNG SÁNG LẬP: http://www.greenviet.org/articles/view/853

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2021 All rights reserved.