Chương trình giáo dục thiên nhiên của Trung Tâm GREENVIET

Chương trình ‘Học tập & trải nghiệm thiên nhiên’ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019-2020

STT Cá nhân/ Tổ chức Nội dung tài trợ Trị giá Ghi chú
1 FFI Việt Nam 30 chuyến xe cho học sinh khi tham gia chương trình 30 x 1.500.000
2 Trung tâm GreenViet Lương cán bộ tổ chức & hướng dẫn 30 x 1.500.000
3 Dụng cụ, thiết bị học tập
(1 Telescop,10 ống nhòm, 10 kính lúp,hộp mẫu,…)
30 x 1.000.000
4 Anh Đỗ Trọng Toàn Kinh phí hỗ trợ cho 1 hành trình gồm: bảo hiểm, ăn uống, dụng cụ học tập, văn phòng, hỗ trợ tình nguyện viên 3.925.000
Các anh chị này đang làm huấn luyện tài chính (finance coach), có thành lập công ty riêng với đa dạng các lĩnh vực hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ blockchain.
5 Chị Trang Trần Kinh phí hỗ trợ cho 1 hành trình gồm: bảo hiểm, ăn uống, dụng cụ học tập, văn phòng, hỗ trợ tình nguyện viên 3.925.000
6 Chị Loan Bùi Kinh phí hỗ trợ cho 1 hành trình gồm: bảo hiểm, ăn uống, dụng cụ học tập, văn phòng, hỗ trợ tình nguyện viên 3.925.000
7 Chị Trần Thị Trúc Hạ Ủng hộ một phần kinh phí tổ chức chương trình 2,000,000 Giáo viên dạy văn, Thành Viên Hội Quán Văn, số tiền đóng góp của cô Hạ có nguồn từ cuốn sách mà cô vừa viết. Cô cũng là người đồng hành và hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục bảo vệ thiên nhiên và bảo vệ voọc chân nâu ở Sơn Trà
8 anh Tuấn Ủng hộ một phần kinh phí tổ chức chương trình 1,000,000 Liên Đoàn Hướng Đạo Sinh Đà Nẵng
9 Elke Ủng hộ một phần kinh phí tổ chức chương trình 1,000,000 TT cứu hộ thú linh trưởng nguy cấp Vietnam

Trung Tâm Giáo Dục Trải Nghiệm Thiên Nhiên Nature Dance là một đơn vị trực thuộc Trung Tâm Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Nước Việt Xanh GreenViet (www.greenviet.org) thành lập  12/2018, và là trung tâm giáo dục thiên nhiên đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm được xây dựng nhờ sự đóng góp và hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng.

chương trình hoạt động của 

NatureDance © 2022 All rights reserved.